5 ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของชาติ

เพื่อแก้ปัญหากับดักรายได้ปานกลางและเตรียมความพร้อมสำหรับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ภาครัฐจึงกำหนด ‘5 ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของชาติ’ เพื่อเปลี่ยน Thailand เป็น Techland ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ
.
1. สร้างมาตรฐานและดัชนีชี้วัดใหม่
2. สร้างพาร์ทเนอร์ชิพ
3. สร้างคนดิจิทัล
4. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน
5. ผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านนวัตกรรม
.
อธิบายเพิ่มเติม
1. สร้างมาตรฐานและดัชนีชี้วัดใหม่
ต้องเริ่มจากสร้างมาตรฐานด้านดิจิทัล กำหนดดัชนีชี้วัดตัวเอง และสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมดิจิทัล

2. สร้างพาร์ทเนอร์ชิพ
ต้องสร้างความร่วมมือแบบพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างภาคอุตสาหกรรม ระหว่างภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพราะจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ มีการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูลและความรู้เพื่อให้ประเทศไทยเป็น ‘Open Economy’ หรือ เศรษฐกิจแบบเปิด ไม่มีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ไม่อย่างนั้นไทยจะกลายเป็น ‘Closed Economy’ ไม่มีการค้าขายระหว่างประเทศ

3. สร้างคนดิจิทัล
คือ การสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี มี Digital Literacy หรือมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เรื่อง Coding การบริหาร รวมถึง Future Workforce มีทักษะแห่งอนาคต ทำได้โดยการเพิ่มทักษะแบบ Reskill, Upskill, Newskill เป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนและวางเป้าหมายที่ชัดเจน

4. มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
ทุกอุตสาหกรรม ทุกบริษัทต้องทำ Digital Transformation เปลี่ยนองค์กรเป็น ‘องค์กรดิจิทัล’ โดยใช้เทคโนโลยี Cloud, Data ฯลฯ

5. ผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านนวัตกรรม
การทำให้ประเทศไทยเติบโตและมีศักยภาพที่จะเป็นฮับด้านนวัตกรรมให้แก่ภูมิภาคหรือในระดับโลก จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมาก

Credit: Facebook.com/Salikaknowledge

ขอบคุณบทความดีจากทาง https://www.facebook.com/Salikaknowledge ด้วยนะคะ

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment