กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. นำองค์ความรู้และเครื่องมือ Lab พัฒนาโล่หน้ากาก – กล่องป้องกันเชื้อกระจาย มอบให้บุคลากรการแพทย์

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิครวม 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเสริมและพัฒนานวัตกร ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม เกิดแนวคิดในการออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จนเกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือสังคมในชุมชนของตนเองได้ และล่าสุดกลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ FabLab ร่วมใจกันพัฒนาโล่หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) และกล่องป้องกันเชื้อกระจาย (Aerosol Box) มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้กำลังใจและเสริมความมั่นใจให้บุคลากรการแพทย์ไทยกับบทบาทนักรบแนวหน้าในวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19

ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย หรือ FabLab เป็นโครงการภายใต้ Big Rock ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาจำนวน 100 โรงเรียน และ 50 วิทยาลัยเทคนิค เช่น 3D Printer (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ), Laser Cutter (เครื่องตัดเลเซอร์) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม ส่งเสริมความเป็นนวัตกร เกิดแนวคิดในการออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จนเกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือสังคมในชุมชนของตนเองได้

ล่าสุดกลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ FabLab มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์โล่หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (Face Shield) และกล่องป้องกันเชื้อกระจาย (Aerosol Box) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากการติดเชื้อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยโดยได้ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วหลายพื้นที่ และกำลังประดิษฐ์เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อไป

โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้ทำการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วด้วยกันหลายแห่ง และจนถึงปัจจุบันยังมีการผลิตนวัตกรรมชิ้นงานที่ถูกพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง จากต้นแบบปรับปรุงที่ทีมแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เพื่อส่งเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลในการป้องกันและลดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน เช่น โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้ทำการทดลองพิมพ์ชิ้นงาน Face Shield ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกลุ่ม Makers สู่การปรับแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งอุปกรณ์หลักประกอบด้วยแผ่นใสและยางยืด ได้เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสามโคก และแผนกแพทย์กองบริการ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เป็นต้น

จังหวัดลำพูน มีโรงเรียนประจำจังหวัด 2 แห่ง คือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.ภาคเหนือ ได้ผนึกกำลังโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โดยร่วมกันสร้างอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol Box) เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งจะส่งมอบให้ห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลลำพูน ตามรายนามสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงขอรับการสนับสนุน

ส่วนโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FabLab Satit CMU) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาสาสมัครร่วมระดมทุนนับแสนบาท ดำเนินการผลิต Aerosol Box เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมและป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ COVID-19 โดยจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ตามความต้องการของทีมแพทย์ที่แจ้งความจำนง

ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผู้บริหารและคณะครูแผนกเมคคาทรอนิกส์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง Aerosol Box เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 และใช้ป้องกันเชื้อของเจ้าหน้าที่มอบให้กับโรงพยาบาลลำปาง ด้วยการสร้างอุปกรณ์โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผ่านการประสานงานจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.ภาคเหนือ

ส่วนโครงการ FabLab โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการผลิต Face Shield แบบโครงพลาสติก โดยพิมพ์จาก 3D Printer ของ FabLab เพื่อนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ที่จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับ สวทช.ภาคเหนือ และ FabLab-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ (Aerosol Box) โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ FabLab ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการสร้าง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ

ในส่วนภาคกลาง ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางผู้บริหารและคณะครูห้องปฏิบัติการ FabLab ได้ส่งมอบ Aerosol Box จำนวน 2 กล่อง และ Face Shield จำนวน 30 ชิ้น ให้แก่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผลงานทั้งสองชิ้นนี้ได้ประดิษฐ์จากเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ FabLab และหลังจากนี้ยังจะคงเดินหน้าประดิษฐ์ต่อไป เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ 

ส่วนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผสานพลังรวมกับ FabLab ในความดูแล ดำเนินการผลิตและจัดทำอุปกรณ์สนับสนุนต่าง  ๆ อาทิ FabLab วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผลิตและจัดทำ Aerosol Box จำนวน 70 กล่อง และ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และมอบให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมจัดทำต้นแบบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ส่งมอบให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

XYZprinting Thailand สนับสนุน FabLab มอบ 3D printer ทำอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช.ทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ FabLab มาใช้เพื่อพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ ปัจจุบันยังมีชิ้นงานที่กำลังจัดพิมพ์และผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องชิ้นแล้วชิ้นเล่า เพื่อส่งเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ ถือเป็นข่าวดีที่บริษัท XYZprinting Thailand ได้ให้การสนับสนุนโครงการ FabLab สำหรับภารกิจครั้งนี้ ด้วยการมอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มเติมให้กับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จำนวน 5 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 15 เครื่อง เพื่อดำเนินภารกิจทำอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย” ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับFace Shield เป็นโล่หน้ากากที่สวมไว้เพื่อป้องกันฝอยละอองเชื้อไวรัส COVID-19 แพร่กระจายโดนใบหน้า ขณะที่ Aerosol Box เป็นกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ ในรูปแบบกล่องอะครีลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ทำการเจาะช่องให้สอดมือเข้าไปได้ โดยวิธีใช้จะใช้ครอบบริเวณศีรษะของผู้ป่วย ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถสอดมือเข้าไปในช่องเพื่อทำการรักษาหรือใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองชนิดที่ทางสถานศึกษาในโครงการ FabLab ได้พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันในการรับเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กระจายมาจากผู้ป่วยได้ เพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment