Thailand Tech Show 2019 งานวิจัยที่พร้อมต่อยอดจากคนไทย

Thailand Tech Show 2019 ถือเป็นงานประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดขึ้นต่อมาเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทย

Thailand Tech Show 2019 ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศาเพื่อความยั่งยืน (360° Innovation X Sustainability)” โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

  • การบรรยายและสัมมนาเทรนในการทำธุรกิจและปรับตัวก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
  • เวทีแสดงนวัตกรรมพร้อมต่อยอดจาก สวทช. และพันธมิตร
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Investment Pitching โดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน
  • ช้อปสินค้านวัตกรรมหลากหลายในราคาพิเศษ
  • Business Matching เปิดเวทีเจรจาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม

นอกเหนือไปจากส่วนที่เป็นการแสดง นำเสนอนวัตกรรม ภายในงานก็ได้มีการจัดบูธเพื่อแสดงสินค้า โดยจัดหมวดหมู่ประเภทการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ดังนี้

Research GAP FUND เป็นส่วนที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ จากผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว เช่น การแปรรูปขนมทุเรียนให้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายทุเรียนสด ของคุณกฤษฎา บุญประสิทธิ

Tech Show เป็นส่วนที่จัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นก็มีหลากหลายบูธ เช่น นวัตกรรมตรวจโรคสเตปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม ของคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นวัตกรรมตัวนำส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสำหรับสารสกัดถังเช่า ของ ดร.คทาวุธ นามดี และคณะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Innovative Product Shopping ส่วนนี้จัดแสดงสินค้านวัตกรรมในราคาพิเศษ เช่น น้ำผลไม้มังคุด 100%, สารสกัดจากรากปลาไหลเผือกและเยื่อหุ้มเมล็ดฝักขาว ของบริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จำกัด, กล้วยกวนที่มีการพัฒนาเนื้อสัมผัสให้มีเนื้อที่ไม่เหนียวติดฟัน ของ รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกบัง

Clean Technology เป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ถ่านล้างผัก ของบริษัท Tom Casava ที่ได้จัดทำนวัตกรรมถ่านล้างพิษผัก ที่ช่วยในการกำจัดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ นอกเหนือจากนี้ทาง Tom Casava ยังได้ผลักดันโครงการ Biodegradable เป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทน โดยในครั้งได้นำกระดาษที่ทำจากฟางข้าว ซึ่งทาง Tom Casava ได้รับรางวัลเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จอีกมากมาย

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment